Điều kiện tôi được thưởng điểm KB Fina cho sự kiện mở tài khoản KBSV và số điểm là bao nhiêu?

Sau khi KB Fina đối soát kết quả mở TKCK của bạn với KBSV, bạn sẽ được tặng 100,000 điểm KB Fina  nếu bạn đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 1. TKCK mở thành công
 2. Bạn không vi phạm quy định của KB Fina
 3. Tài khoản chứng khoán của bạn thuộc nhóm 100 TKCK mở thành công đầu tiên trong ngày trong thời hạn diễn ra chương trình