ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG TÀI CHÍNH KB FINA

Bằng việc tải, cài đặt và sử dụng Ứng dụng tài chính KB FINA (được định nghĩa bên dưới) do Công ty Cổ phần KB Fina (“KB FINA”) cung cấp, Khách hàng tại đây xác nhận đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng ứng dụng tài chính KB Fina bao gồm bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này (“Điều khoản sử dụng”), như được công bố tại từng thời điểm trên ứng dụng và/hoặc tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng dịch vụ của KB FINA. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Ứng dụng KB FINA sau thời điểm đó sẽ được xem là việc Khách hàng đồng ý đối với các thay đổi đối với Điều khoản sử dụng mới được cập nhật.

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

Trong Điều khoản sử dụng này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa dưới đây:

 1. Tài khoản KB FINA là tài khoản ứng dụng mà Khách hàng đăng ký sử dụng Dịch vụ KB Fina trên Ứng dụng KB Fina.
 2. Ứng dụng KB FINA là ứng dụng do KB FINA sở hữu và vận hành, dành cho Khách hàng trên thiết bị di động để sử dụng Dịch vụ KB FINA.
 3. Dịch vụ KB FINA là bất kỳ hoặc tất các các dịch vụ của KB FINA và/hoặc các dịch vụ được liên kết khác của các đối tác của KB FINA theo quy định của KB FINA vào từng thời điểm.
 4. Điểm KB FINA là phần thưởng dành cho khách hàng sử dụng các dịch vụ của ứng dụng, do KB FINA cung cấp, sở hữu và vận hành theo từng thời điểm.
 5. Khách hàng là cá nhân hoặc tổ chức đăng ký sử dụng ứng dụng KB FINA do KB FINA cung cấp.
 6. Luật áp dụng có nghĩa là tất cả các luật hiện hành, quy chế, sắc lệnh, quy định, chính sách được quy định, pháp lệnh, nghị định, thông tư, bộ quy tắc ngành, giấy phép theo quy định, và giấy phép hành nghề theo quy định, có hiệu lực vào từng thời điểm trong thời hạn của các Điều khoản sử dụng này theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 2. MỞ, KHÓA/PHONG TỎA, ĐÓNG TÀI KHOẢN ỨNG DỤNG KB FINA

 1. Mở tài khoản KB FINA

Để được mở và sử dụng Tài Khoản KB FINA, Khách hàng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, nghĩa vụ sau:

 1. Đồng ý với tất cả các quy định tại Điều khoản sử dụng này cũng như tất cả các chính sách, điều khoản, điều kiện khác do KB FINA đưa ra, thông báo và thay đổi trên ứng dụng KB FINA tại từng thời điểm;
 2. Kê khai, cung cấp, cập nhật cho KB FINA kịp thời, đầy đủ, chính xác và đúng sự thật các thông tin, tài liệu theo quy định của KB FINA vào từng thời điểm;
 3. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin đã kê khai, cung cấp cho KB FINA trong quá trình mở và sử dụng Tài khoản KB FINA. Nếu có bất cứ thay đổi nào so với các thông tin đã kê khai hoặc cung cấp cho KB FINA, Khách hàng phải kịp thời cập nhật cho KB FINA.
 4. Để sử dụng ứng dụng KB FINA, Khách hàng đăng ký mở Tài khoản KB FINA bằng cách tải Ứng dụng KB FINA từ các kho ứng dụng AppStore (dành cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS) hoặc Google Play (dành cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android). Sau khi tải Ứng dụng KB FINA, Khách hàng chọn mục Đăng ký tài khoản và điền thông tin, thực hiện các bước theo hướng dẫn của KB FINA.
 5. Đóng tài khoản KB FINA

KB FINA có quyền đóng Tài khoản KB FINA của Khách hàng trong các trường hợp sau:

 1. Theo yêu cầu của Khách hàng yêu cầu thông qua chức năng đóng tài khoản của Ứng dụng KB FINA;
 2. Khách hàng vi phạm Luật áp dụng hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều khoản sử dụng này, hoặc bất kỳ điều khoản và điện kiện nào khác được quy định riêng cho từng Tài khoản KB FINA cụ thể;
 3. Khách hàng là cá nhân bị chết, bị tuyên bố là chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Khách hàng là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;
 4. KB FINA bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật áp dụng;
 5. Các trường hợp khác mà KB FINA thấy là cần thiết trên cơ sở yêu cầu của các cơ quan nhà nước của Việt Nam hoặc trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật áp dụng.

ĐIỀU 3. PHÍ DỊCH VỤ

 1. KB FINA có quyền áp dụng mức Phí dịch vụ (“Phí dịch vụ”) đối với việc cung cấp Dịch vụ của Ứng dụng KB FINA. Mức Phí dịch vụ này sẽ được quy định cụ thể tại Biểu Phí Dịch vụ KB FINA được KB FINA quy định theo từng thời kỳ và thông báo trên Ứng dụng KB FINA; tuy nhiên, bất kỳ sự thay đổi Phí dịch vụ sẽ được áp dụng không sớm hơn 30 ngày sau khi thông báo cho Khách hàng. Các loại Phí dịch vụ là không hoàn lại cho Khách hàng trong mọi trường hợp, bao gồm cả trường hợp Khách hàng không sử dụng hoặc hủy các nội dung và dịch vụ đã thanh toán. Đối với các nội dung đã thanh toán trong trường hợp hủy Dịch vụ KB FINA, Khách hàng sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào các nội dung đã thanh toán sau khi hủy. Đối với Dịch vụ KB FINA đã thanh toán trên cơ sở thuê bao, Khách hàng sẽ tiếp tục có quyền truy cập Dịch vụ KB FINA cho đến hết thời hạn thuê bao đã thanh toán.
 2. KB FINA có quyền truy đòi các loại Phí dịch vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng ứng dụng KB FINA.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KB FINA

 1. Quyền của KB FINA
 2. Được tự mình xác minh, đánh giá mức độ tin cậy và phân loại Tài khoản KB FINA dựa trên các thông tin Khách hàng đã cung cấp liên quan đến việc mở và sử dụng Tài khoản KB FINA.
 3. Được trì hoãn thực hiện yêu cầu giao dịch của Khách hàng khi KB FINA nhận thấy việc trì hoãn là cần thiết để xác minh thông tin và tránh các vi phạm pháp luật cũng như thiệt hại phát sinh cho KB FINA.
 4. Gửi các thông tin quảng cáo liên quan tới sản phẩm, dịch vụ, hoạt động của KB FINA thông qua các phương thức liên lạc mà Khách hàng đã đăng ký hoặc các phương thức liên lạc khác do KB FINA quyết định trên cơ sở được Khách hàng đồng ý trước.
 5. Được tự mình quyết định thời hạn và cách sử dụng điểm KB FINA theo chính sách công ty tại từng thời điểm. 
 6. Các quyền khác theo quy định của Điều khoản sử dụng này và Luật áp dụng.
 7. Trách nhiệm của KB FINA
 8. Hỗ trợ Khách hàng thực hiện các quyền của Khách hàng theo Điều khoản sử dụng này.
 9. Các trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản sử dụng này và Luật áp dụng.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Quyền của Khách hàng
 2. Thông qua các phương thức liên lạc do KB FINA quy định, Khách hàng được quyền yêu cầu KB FINA cung cấp các thông tin về Dịch vụ KB FINA và các dịch vụ khác của KB FINA.
 3. Các quyền khác theo quy định của Điều khoản sử dụng này và Luật áp dụng.
 4. Trách nhiệm của Khách hàng
 5. Tuân thủ Luật áp dụng và Điều khoản sử dụng này.
 6. Có trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết ở mức độ cao nhất nhằm phòng chống việc sử dụng trái phép ứng dụng KB FINA và cam kết không viết, tiết lộ dù vô tình hay cố ý Thông tin Tài khoản, Mật khẩu cho bất kỳ ai tại bất kỳ nơi nào và vào bất kỳ thời điểm nào. Khách hàng phải quản lý, bảo mật thiết bị, tài khoản, mật khẩu tài khoản, các thông tin liên quan đến tài khoản, thiết bị của mình và có nghĩa vụ đổi mật khẩu của Tài khoản KB FINA ngay sau khi được KB FINA cung cấp.
 7. Khi thấy nghi ngờ có người biết Mật khẩu của Tài khoản KB FINA của Khách hàng hoặc hoặc nghi ngờ việc truy cập trái phép ứng dụng KB FINA được KB FINA cung cấp cho Khách hàng, Khách hàng phải thông báo bằng hình thức nhanh nhất cho KB FINA theo phương thức quy định tại Điều 6.1 Điều khoản sử dụng này. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các yêu cầu giao dịch đã xảy ra trước khi KB FINA nhận được thông báo đó. KB FINA xin lưu ý Tài khoản KB FINA của Khách hàng sẽ chỉ tạm thời ngừng khi Khách hàng đã cung cấp mọi thông tin được yêu cầu cho KB FINA mà KB FINA có thể yêu cầu một cách hợp lý.
 8. Thanh toán đầy đủ các khoản Phí dịch vụ liên quan đến ứng dụng KB FINA theo quy định tại Điều khoản sử dụng này.
 9. Hợp tác với KB FINA để cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết theo yêu cầu tại Điều khoản sử dụng này và Luật áp dụng.
 10. Các trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản sử dụng này và Luật áp dụng.

ĐIỀU 6. TRA SOÁT, KHIẾU NẠI

 1. Hình thức tiếp nhận yêu cầu tra soát, khiếu nại:
 • Tổng đài điện thoại: +84 24 7301 4628 

 •  Email: Support@kbfina.com.vn

 • Facebook Messenger: https://www.facebook.com/kbfina.vn 

 • Tiếp nhận trực tiếp tại Văn phòng của KB FINA: Tầng 17, Tòa nhà Charmvit – 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 1. Thời hạn tra soát, khiếu nại
 2. Thời hạn để Khách hàng được quyền đề nghị tra soát khiếu nại: 60 ngày kể từ ngày giao dịch hoặc hành vi khả nghi được thực hiện;
 3. Thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại: không quá 45 ngày sau khi nhận được đề nghị/khiếu nại hợp lệ từ Khách hàng;
 4. Trong trường hợp hết thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại được quy định mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, KB FINA thỏa thuận với Khách hàng về phương án xử lý hoặc tạm thời bồi hoàn tổn thất cho Khách hàng cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền phân định rõ lỗi và trách nhiệm của các Bên. Để làm rõ, KB FINA có toàn quyền quyết định thỏa thuận với Khách hàng về phương án xử lý hoặc tạm thời bồi hoàn tổn thất cho Khách hàng theo quy định tại điều khoản này, và quyết định này sẽ không được xem như việc KB FINA thừa nhận bất kỳ lỗi nào.
 5. Điều kiện, quy trình và xử lý kết quả tra soát, khiếu nại
 6. Điều kiện để được hỗ trợ tra soát, xử lý khiếu nại

Để được hỗ trợ tra soát, khiếu nại, Khách hàng phải lập và gửi cho KB FINA đơn đề nghị tra soát, khiếu nại theo mẫu quy định của KB FINA được đăng tải trên ứng dụng KB FINA. Trường hợp Khách hàng yêu cầu tra soát, khiếu nại qua kênh tiếp nhận Tổng đài điện thoại, Khách hàng phải bổ sung giấy đề nghị tra soát, khiếu nại bằng văn bản/E-mail trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm KB FINA nhận yêu cầu của Khách hàng. Trường hợp Khách hàng ủy quyền cho người khác đề nghị tra soát, khiếu nại, thì Khách hàng thực hiện theo quy định của Luật áp dụng;

Điều kiện để được hỗ trợ tra soát, xử lý khiếu nại như sau: (i) Do Khách hàng sở hữu Tài khoản KB FINA (“Chủ Tài khoản KB FINA”) thực hiện. Trường hợp ủy quyền cho người khác đề nghị tra soát, khiếu nại, Chủ Tài khoản KB FINA phải thực hiện theo đúng quy định của Luật áp dụng; (ii) Trong thời gian được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại theo quy định của KB FINA; và (iii) Chủ Tài khoản KB FINA hoặc người được ủy quyền phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của KB FINA trong từng trường hợp cụ thể.

 1. Quy trình tra soát, khiếu nại được thực hiện theo quy định của KB FINA tại từng thời điểm.
 2. Xử lý kết quả tra soát, khiếu nại: (i) Sau khi KB FINA tiến hành tra soát theo quy trình giải quyết tra soát, khiếu nại, nếu yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng không đúng, Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán phí tra soát, khiếu nại sai theo quy định của KB FINA; (ii) Nếu yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng là đúng, KB FINA thực hiện hoàn trả tiền cho Khách hàng hoặc thực hiện bồi hoàn tổn thất cho Khách hàng theo quy định của KB FINA từng thời kỳ và phù hợp với quy định của pháp luật trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày KB FINA thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho khách hàng; (iii) Trong trường hợp KB FINA, Khách hàng và các bên liên quan khác không thỏa thuận được và/ hoặc không đồng ý với kết quả xử lý đề nghị tra soát/khiếu nại, việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của Luật áp dụng.

ĐIỀU 7. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

 1. Nghiêm cấm Khách hàng thực hiện các hành vi sau đây trong quá trình sử dụng ứng dụng KB FINA:
 2. Vi phạm các Điều khoản và điều kiện được quy định tại Điều khoản sử dụng này và/hoặc bất kỳ chính sách nào khác của KB FINA mà Khách hàng đã đồng ý tuân thủ. Việc đồng ý tuân thủ của Khách hàng thể hiện bằng văn bản hoặc bằng hành vi thực tế là việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ của KB FINA sau khi Chính sách đã KB FINA thông báo đến Khách hàng hoặc đăng tải trên ứng dụng KB FINA;
 3. Nghiêm cấm việc sử dụng ứng dụng KB FINA để thực hiện các giao dịch cho các mục đích vi phạm pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn là các vi phạm liên quan tới gian lận, lừa đảo;
 4. Nghiêm cấm việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ứng dụng KB FINA hoặc mua, bán thông tin trên ứng dụng KB FINA;
 5. Thực hiện hành vi gây ảnh hưởng đến an toàn Hệ thống ứng dụng KB FINA và quyền lợi của Khách hàng khác, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau: (i) Phát tán hoặc có bất kỳ hành vi nào hỗ trợ bất kỳ virus, worms, trojans, bots hay các chương trình lập trình máy tính khác có thể gây hại bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào của Hệ thống của KB FINA; (ii) Sử dụng bất kỳ biện pháp kỹ thuật để khai thác dữ liệu hoặc theo bất kỳ cách thức nào khác sao chép hoặc phá cấu trúc hình thức hoặc tính năng của ứng dụng KB FINA.
 6. Mở hoặc duy trì Tài khoản KB FINA nặc danh, mạo danh cá nhân, tổ chức khác;
 7. Sử dụng Dịch vụ KB FINA để cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường và bồi hoàn.
 8. Xử lý trong trường hợp Khách hàng vi phạm các hành vi bị cấm

Trường hợp KB FINA phát hiện rằng Khách hàng đã thực hiện một hoặc nhiều hành bị cấm quy định tại Khoản 7.1 Điều này hoặc KB FINA đánh giá rằng việc tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Khách hàng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của KB FINA và bất cứ bên thứ ba nào, KB FINA có quyền thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của KB FINA và bất cứ bên thứ ba nào khác có liên quan, bao gồm:

 1. Ngừng/tạm ngừng/từ chối cung cấp một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ ứng dụng KB FINA hoặc các chương trình khuyến mại cho Khách hàng;
 2. Có quyền đơn phương chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo trước các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết với Khách hàng;
 3. Đóng, Khóa, Phong tỏa Tài khoản KB FINA của Khách hàng theo các quy định tại Điều khoản sử dụng này;
 4. Các biện pháp xử lý khác mà KB FINA thấy là cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của KB FINA, cũng như của Khách hàng khác và các ĐVCNTT trên cơ sở thuân thủ quy định của Luật áp dụng.

ĐIỀU 8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Khách hàng đồng ý và thừa nhận rằng:

 1. Trong trường hợp xảy ra sự kiện Bất khả kháng hoặc khi Khách hàng vi phạm các quy định của Điều khoản sử dụng này và/hoặc quy định của Luật áp dụng, KB FINA sẽ được miễn trừ trách nhiệm đối với mọi tổn thất, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới quyền lợi của Khách hàng trong quá trình sử dụng ứng dụng KB FINA.
 2. Trong quá trình sử dụng ứng dụng KB FINA, bất kỳ thỏa thuận nào giữa Khách hàng với bất cứ bên thứ ba nào sẽ không có ràng buộc về mặt pháp lý đối với KB FINA. KB FINA cũng không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của các giao dịch giữa Khách hàng với bất cứ bên thứ ba nào.
 3. Nếu bất kỳ nghĩa vụ nào của KB FINA theo Điều khoản sử dụng này vi phạm bất kỳ Luật áp dụng và bản án có hiệu lực của Tòa án hoặc bất cứ quyết định nào khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, KB FINA được miễn trừ trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đó.
 4. Liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ của KB FINA, mọi tổn thất, thiệt hại mà KB FINA phải bồi thường cho Khách hàng và/hoặc bất cứ bên thứ ba nào theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền sẽ không vượt quá số tiền Phí dịch vụ mà KB FINA đã nhận được trên thực tế.
 5. Khách hàng sẽ giữ cho KB FINA vô hại khỏi mọi tranh chấp, thiệt hại, tổn thất liên quan đến giao dịch thông qua ứng dụng KB FINA mà không phải do lỗi của KB FINA gây ra.
 6. Ứng dụng KB FINA có thể chứa các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc liên kết tới các trang web, ứng dụng của các bên thứ ba. Bằng việc đồng ý sử dụng các dịch vụ của các bên thứ ba nói trên, Khách hàng tại đây đồng ý rằng đã hiểu rõ bản chất giao dịch, tự mình xác lập giao dịch và chịu trách nhiệm đối với các giao dịch với bên thứ ba đó. Đồng thời, Khách hàng đồng ý miễn trừ KB FINA khỏi mọi trách nhiệm liên quan tới giao dịch mà Khách hàng đã xác lập với bên thứ ba. KB FINA không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của Khách hàng cho các bên thứ ba đó. Nếu Khách hàng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang web và ứng dụng đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang web và ứng dụng đó sẽ được áp dụng và KB FINA không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang web và ứng dụng đó.

ĐIỀU 9. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Bằng Điều khoản sử dụng này, Khách hàng công nhận rằng Quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, phần mềm, mã nguồn liên quan, ứng dụng, hình ảnh, video, tài liệu, đồ họa, âm nhạc, âm thanh và các tài sản trí tuệ khác liên quan đến KB FINA đều thuộc quyền sở hữu của KB FINA, không phụ thuộc vào việc các Quyền sở hữu trí tuệ đó đã được đăng ký hay chưa.
 2. Điều khoản sử dụng này không cấu thành một thỏa thuận bán và không trao cho Khách hàng bất kỳ quyền sở hữu nào thuộc hoặc liên quan đến dịch vụ, Phần mềm và/hoặc Ứng dụng KB FINA, các quyền sở hữu trí tuệ do KB FINA và/hoặc các bên cấp phép của KB FINA sở hữu.
 3. Khánh hàng đã đọc, hiểu, đồng ý và cam kết rằng:
 4. Tôn trọng Quyền sở hữu trí tuệ của KB FINA và các sản phẩm, dịch vụ của KB FINA, không tự ý sử dụng, thay đổi tên gọi, hình ảnh và các thành phần liên quan đến Quyền sở hữu trí tuệ của KB FINA tại bất kỳ đâu;
 5. Khánh hàng không và sẽ không được quyền sử dụng, chiếm đoạt, mạo danh, phân phối, sửa chữa, cắt xén, sao chép, tạo các tác phẩm phái sinh hoặc thực hiện sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào khác đối với Quyền sở hữu trí tuệ của KB FINA mà không được sự đồng ý bằng văn bản của KB FINA;
 6. Khánh hàng sẽ không thực hiện hoặc trợ giúp cho bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện các hành vi xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ của KB FINA;
 7. Khách hàng sẽ hợp tác và cung cấp thông tin theo yêu cầu của KB FINA trong quá trình điều tra các trường hợp nghi ngờ phạm pháp, lừa đảo hoặc xâm phạm các Quyền sở hữu trí tuệ của KB FINA.

ĐIỀU 10. THU THẬP VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. Thu thập và sử dụng thông tin.
 2. KB FINA sẽ thu thập và sử dụng thông tin Khách hàng với các mục đích sau: (i) Xác thực thông tin và Tài khoản KB FINA của Khách hàng; (ii) Rà soát và tiến hành các yêu cầu/giao dịch; gửi thông báo về các giao dịch của Khách hàng; (iii) Nhằm tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu, khảo sát, nghiên cứu thị trường, đo lường và đánh giá hiệu quả để cải thiện, nâng cao chất lượng, nội dung dịch vụ; (iv) Tăng cường khả năng bảo mật cho tài khoản của Khách hàng; (v) Để thực hiện các nghĩa vụ của KB FINA như đã cam kết với Khách hàng; (vi) Để phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu; (vii) Để phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm; và (viii) Để giúp KB FINA tuân thủ các nghĩa vụ khác theo Luật áp dụng.
 3. Cách thức thu thập thông tin Khách hàng

Bên cạnh những thông tin Khách hàng trực tiếp cung cấp cho KB FINA, KB FINA cũng có thể thu thập thông tin của Khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau như: (i) Khách hàng điền các đơn đăng ký hoặc đơn xin gia nhập hoặc các đơn tương tự khác; (ii) Khách hàng cung cấp thông tin kết nối tài khoản ngân hàng của Khách hàng với Ứng dụng KB FINA và các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp hoặc kết nối tới các website và các ứng dụng của bên thứ ba; (iii) Khi khách hàng tương tác và giao tiếp với KB FINA tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào; (iv) Khi khách hàng tham gia các cuộc thi do KB FINA tổ chức; (v) Khách hàng sử dụng website của KB FINA, bao gồm tất cả các website do KB FINA vận hành hoặc dưới các thương hiệu tương ứng của KB FINA; và (vi) Từ các nguồn thông tin công khai khác.

 1. Chia sẻ thông tin Khách hàng với bên thứ ba

Khách hàng tại đây nhất trí và đồng ý cho phép KB FINA cung cấp Thông tin của Khách hàng cho các Bên thứ ba sau đây để phục vụ việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ trên Ứng dụng KB FINA: (i) Các đối tác của KB FINA, bao gồm các bên KB FINA cộng tác trong việc cung cấp dịch vụ như các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển, và các đối tác kinh doanh khác của KB FINA liên quan đến việc Khách hàng sử dụng các tính năng trên Ứng dụng KB FINA; (ii) Các nhân viên, cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn của KB FINA; (iii) Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật; (iv) Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

 1. Trong mọi trường hợp được nêu dưới đây, KB FINA sẽ sử dụng các Thông tin đã dùng để đăng ký Tài khoản KB FINA để đăng ký tài khoản mới, đăng ký sử dụng các dịch vụ khác của Bên thứ ba trên hoặc có liên kết với Ứng dụng KB FINA sau khi nhận được chấp thuận của Khách hàng
 2. Ký kết, sửa đổi hoặc thực hiện hợp đồng sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng
 3. Tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng;
 4. Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật áp dụng.
 5. Ứng dụng KB FINA có thể bao gồm các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp hoặc được kết nối tới các website và cácứng dụng của bên thứ ba. Bằng việc đồng ý sử dụng các dịch vụ và cung cấp thông tin cho bên thứ ba đó, Khách hàng hiểu rằng và đồng ý rằng:
 6. KB FINA không chịu trách nhiệm thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ hoặc tiết lộ các dữ liệu và thông tin của Khách hàng cho các bên thứ ba đó; và
 7. Chính sách quyền riêng tư và các điều khoản sử dụng của các website và các ứng dụng đó sẽ áp dụng đối với Khách hàng khi Khách hàng sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba.
 8. Bảo mật thông tin Khách hàng
 9. KB FINA cam kết bảo mật thông tin, không cung cấp hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên nào các thông tin liên quan đến Khách hàng khi không có sự đồng ý của Khách hàng, ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điều 10.1.c Điều này hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;
 10. KB FINA lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng tại các máy chủ hệ thống được đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn của KB FINA. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng mặc dù KB FINA áp dụng các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin Khách hàng nhưng không bất kỳ website, đường truyền Internet, hệ thống máy tính và kết nối không dây là hoàn toàn bảo mật. KB FINA không cam kết rằng sẽ không xảy ra các trường hợp truy cập trái phép, hacking, mất dữ liệu, hoặc các vi phạm khác.
 11. Thời hạn lưu giữ thông tin Khách hàng
 12. Thời hạn tối thiểu để các thông tin được sử dụng để cung cấp Dịch vụ KB FINA cho Khách hàng
 13. Một thời hạn dài cần thiết để phục vụ cho các mục đích thu thập hoặc xử lý thông tin hoặc một thời hạn dài hơn theo quy định của bất kỳ hợp đồng, Luật áp dụng, hoặc dưới dạng thông tin mã hóa ẩn danh phục vụ cho mục đích thống kê và sẽ được thực hiện theo các biện pháp bảo vệ phù hợp.

Trong trường hợp Khách hàng đóng Tài khoản KB FINA, KB FINA sẽ tiến hành đóng Tài khoản KB FINA đó nhưng vẫn có quyền lưu giữ thông tin Khách hàng trong một thời hạn nhất định nhằm phục vụ việc xác định công nợ, giải quyết tranh chấp, giải quyết sự cố, hỗ trợ điều tra, ngăn ngừa rủi ro, tuân thủ Chính sách riêng tư của KB FINA và Điều khoản sử dụng này, chống lại các hành vi vi phạm pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của Luật áp dụng.

 1. Quyền của Khách hàng trong việc truy cập và sửa đổi thông tin
 2. Trong phạm vi theo quy định của Luật áp dụng, Khách hàng có quyền yêu cầu KB FINA cung cấp một bản sao thông tin Khách hàng mà KB FINA đã thu thập, và Khách hàng có quyền yêu cầu KB FINA xóa bỏ thông tin Khách hàng hoặc sửa đổi/cập nhật bất kỳ thông tin không chính xác nào. Khách hàng có quyền chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin của của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào tài khoản của Khách hàng và thực hiện điều chỉnh. Trường hợp Khách hàng đóng tài khoản của mình, KB FINA sẽ tiến hành đóng tài khoản đó nhưng có thể sẽ vẫn lưu giữ thông tin cá nhân của Khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định nhằm phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, hỗ trợ điều tra, ngăn ngừa rủi ro, tuân thủ Điều khoản sử dụng, chống lại hành vi vi phạm pháp luật.
 3. Khách hàng có quyền lựa chọn dừng nhận các thông báo quảng cáo được gửi tới thư điện tử từ KB FINA bằng việc ấn vào đường dẫn “bỏ đăng ký” (unsubscribe) trong thư điện tử đã nhận. Khách hàng có quyền lựa chọn dừng nhận các thông báo của KB FINA trên Ứng dụng KB FINA bằng việc điều chỉnh chế độ cho phép tại thiết bị truy cập theo các quy định của các nền tảng di động (iOS, Android, v.v…)

ĐIỀU 11. BẤT KHẢ KHÁNG

Sự Kiện Bất Khả Kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được, mà các bên mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép nhưng không thể khắc phục được, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công, bạo loạn, sự can thiệp của cơ quan nhà nước, sự thay đổi chính sách pháp luật, hoặc các trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, hệ thống điện bị trục trặc, gặp sự cố, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do gì nằm ngoài khả năng kiểm soát của KB FINA mà không phải phát sinh do lỗi của KB FINA. Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, bên bị ảnh hưởng sẽ phải nhanh chóng thông báo cho bên kia về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự Kiện Bất Khả Kháng, và sẽ, trong thời gian 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, chuyển trực tiếp bằng thư bảo đảm cho bên kia các bằng chứng về việc xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng và khoảng thời gian xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng đó, đồng thời đề xuất phương án giải quyết/khắc phục Sự Kiện Bất Khả Kháng. KB FINA và Khách hàng cam kết sẽ thực hiện mọi nỗ lực trong khả năng của mình cho phép để giải quyết hoặc giảm thiểu ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng đó.

ĐIỀU 12. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Điều khoản sử dụng này chịu sự điều chỉnh của Luật áp dụng.
 2. Mọi tranh chấp liên quan đến Điều khoản sử dụng sẽ được thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp không thống nhất giải quyết, thì vụ việc sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của Luật áp dụng.

ĐIỀU 13. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Khách hàng không được quyền chuyển nhượng, chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Điều Khoản sử dụng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của KB FINA.
 2. Thông báo
 3. Việc thông báo thực hiện theo một trong các phương thức sau: (i) trên tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng liên quan đến việc cung ứng Dịch vụ của KB FINA; (ii) các phương tiện truyền thông đại chúng; (iii) Gửi thông tin cho Khách hàng thông qua đường bưu điện, email, fax, tin nhắn, điện thoại đã đăng ký; (iv) Các phương thức khác đã được Khách hàng đồng ý;
 4. Thông báo được xem như Khách hàng đã nhận: (i) Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày gửi đi (theo dấu bưu điện đi), nếu gửi bằng thư; hoặc (ii) Vào ngày gửi đi nếu gửi bằng fax, tin nhắn tự động, email, điện thoại trực tiếp; hoặc
 5. KB FINA có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng này vào từng thời điểm. KB sẽ thông báo cho Khách hàng tối thiểu 30 ngày trước khi các thay đổi này được áp dụng đối với Khách hàng. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Ứng dụng KB FINA sau khi các thay đổi có hiệu lực sẽ cấu thành việc Khách hàng chấp nhận các Điều khoản sử dụng được thay đổi.
 6. Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng được tuyên là vô hiệu hoặc không thể thi hành thì các điều khoản còn lại của Điều khoản sử dụng vẫn giữ nguyên hiệu lực. Trường hợp có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng và các chính sách khác của KB FINA thì quy định nào được ban hành sau sẽ được ưu tiên áp dụng.